Πολιτική Ποιότητας
Δεσμευόμαστε για την ποιότητά μας

Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική της επιχείρησης καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί της για την Ποιότητα εκφράζονται όπως παρακάτω:
Η επιχείρηση ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΟΣ Χ. - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. είναι δεσμευμένη να παρέχει προϊόντα Ψηφιακών Εκτυπώσεων, OffSet Εκτυπώσεων & Έντυπα, απόλυτα συμμορφούμενα με συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών της, τα οποία ελέγχονται ως προς την ποιότητα τους πριν από την παράδοσή τους.
Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διεύθυνση, προσωπικό, συνεργάτες / υπεργολάβοι, προμηθευτές, πελάτες) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της (παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων για την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών της). Η επιχείρηση δεσμεύεται για την γνωστοποίηση της παρούσας πολιτικής σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η συνέπεια και η παροχή ποιοτικών προϊόντων οδηγούν την επιχείρηση σε μακροπρόθεσμα οφέλη, τα οποία είναι πάντοτε σημαντικότερα από τα βραχυπρόθεσμα.
Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η επιχείρηση έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες της. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να δίνει βάρος στην πρόληψη, χωρίς όμως να υποτιμά μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.
Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με σύγχρονη τεχνογνωσία, συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, συμμόρφωση ως προς τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, με την απασχόληση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου, με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων (δηλαδή των ηθικών και υλικών μέσων), με συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Ποιότητας. Οι ειδικότεροι στόχοι ανά λειτουργία της επιχείρησης καθιερώνονται και ανασκοπούνται μέσω των Ανασκοπήσεων Διοίκησης.
Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την Ποιότητα και την πορεία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, καθώς και τη δέσμευση της επιχείρησης για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Κουτρουδίτσος Χρήστος